Pedagogickej


triedy pre absolventov gymnázií. "Bolo to elokované pracovisko Strednej pedagogickej školy v Modre. V roku 1980 vznikla Stredná pedagogická škola aj
) v Trenčíne. V roku 1963 prešla do Nitry na Katedru fyziky vtedajšej Pedagogickej fakulty, kde pôsobila až do svojho predčasného skonu. Popri pravidelných
v rámci vzdelávacieho projektu. Midori sa popri svojej koncertnej a pedagogickej činnosti osobne angažuje aj v podpore vzdelávania budúcej generácie hudobníkov
. Projekt javiskového uvedenia diela Castor et Pollux realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka
fakulty zaznel podľa Lubyovej podnet, aby sa oddelilo hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti. Pedagogické fakulty totiž často vnímajú ako hendikep, že sú
dĺžku prestávok po jednotlivých vyučovacích hodinách, a to po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Spravidla po tretej vyučovacej hodine by mala nasledovať
ako pedagóg najmenej päť rokov, prípadne zostane pracovať po jednoročnej pedagogickej činnosti v rezorte školstva toto obdobie. Ak pedagóg odpracuje v rezorte
výberu ČSSR na majstrovstvách Európy. Od roku 1976 sa venoval pedagogickej a trénerskej činnosti. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre telesnej výchovy
Marcela Prousta, Jamesa Joycea či Gustava Flauberta, je popri pedagogickej práci na univerzitnej úrovni aj aktívnou kritičkou, prispievajúcou do najväčšieho
garantom webu je profesor Róbert Letz, vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. "Cieľom tohto internetového projektu je
1985 pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Trnave. Od roku 1985 pôsobí na
pôsobil na Škole umeleckého priemyslu a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK). Popri pedagogickej činnosti sa venoval vlastnej tvorbe, ktorá
technickej, od roku 1946 bol aj profesorom na Odbore výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Pre zlý zdravotný stav sa v roku
pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov a rokovací poriadok pedagogickej rady. Dôvod je ten, že sú súčasťou iných dokumentov
výletov, výcvikov, exkurzií a školských výletov, rokovací poriadok Pedagogickej rady a plán činnosti metodických združení a predmetových komisií. "K zrušeniu
Foto: TASR   Trnava 22. januára (TASR) - Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty (PdF) Trnavskej univerzity (TU) podporujú protestnú akciu
. Pozvanie do diskusie prijali Lenka Rovňanová, vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB, Peter Farárik, bloger a učiteľ geografie na voľnej
v Podlaviciach, ktorédnes súčasťou Banskej Bystrice. Po absolvovaní pedagogickej školy v Lučenci (1959) študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej
Lacko. LETAVY založili v roku 1985 študenti Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty ako plenér bývalých študentov školy. Postupne sa však
v 21. storočí a environmentálna výchova na školách boli hlavnými témami pedagogickej minikonferencie, ktorá sa dnes konala v priestoroch Evanjelického gymnázia
1989. Potom bol na dlhodobejšom tvorivom štipendiu. Pedagogicky pôsobil na Pedagogickej fakulte (PF) v Nitre, PF Univerzity Komenského (UK) v Bratislave i na
bude Zdeněk Helus, ktorý sa stal významnou osobnosťou českej pedagogickej psychológie. Dlhodobo spolupracoval s vysokými školami a inštitúciami na Slovensku
. Od roku 1992 pedagogicky pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK. Ako jazykovedec začal publikovať v roku 1963 a jeho
na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste v rokoch 1972-1976. V štúdiu pokračoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po absolvovaní vysokej školy sa venoval
viac ako šesťdesiatročnú tradíciu. Vyššia pedagogická škola, predchodkyňa dnešnej Pedagogickej fakulty, vzdeláva budúcich učiteľov od roku 1954. V roku 1973
a osobnosťami. Od roku 2011 sa Martin Malachovský venuje aj pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave, pričom jeho žiaci zaznamenali výrazné
nej predstavia svoju tvorbu študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty. V Galérii Univerzum budú prezentované výsledky práce študentov
Vysokej školy výtvarných umení a z Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. "Obyvatelia mesta mohli autorov sledovať
ako pedagóg najmenej päť rokov, prípadne zostane pracovať po jednoročnej pedagogickej činnosti v rezorte školstva toto obdobie. Lehota splatnosti je 15 rokov
aj zástupcovia študentov, organizátori určite rátajú s vystúpením študenta z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Nagyová verí, že protestné zhromaždenia
, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade. Pri klasifikácii sa výsledky žiaka vyjadrujú piatimi určenými
, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade. Pri klasifikácii sa výsledky žiaka vyjadrujú piatimi určenými
úrovne štúdia a vedeckého výskumu v tejto oblasti. Podľa prodekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava Kvetoslavy Vačkovej je prax
darovať zbierku približne milióna dokumentov a spomienkových predmetov o svojej pedagogickej a diplomatickej profesionálnej dráhe, ale aj o súkromnom živote
forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade. Deti by sa nemali za vysvedčenia trestať
Test komunikačného správania), vyvinutý tímom Svetlany Kapalkovej z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK, slúži na stanovenie rizika narušeného vývinu reči
samospráva každoročne za významné výsledky jednotlivcov a kolektívov vo vedeckej, pedagogickej, umeleckej či športovej činnosti. Ďalej tým, ktorí sa podieľali
1616 sa stal kazateľom cirkvi Jednoty bratskej a začal sa venovať pedagogickej a vedeckej práci. "Vytýčil si za úlohu vytvoriť v materinskom jazyku encyklopédiu
jazyk – bulharský jazyk. V Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre pracoval od roku 1978. V rokoch 1982
organizuje občianske združenia Vagus v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vagus pomáha ľuďom bez
-Mürwiku istý D. W. Prengel zo vtedajšej vysokej školy pedagogickej. List z nemeckej vysokej školy bol adresovaný Jamesovi
základných škôl a mládež z Domova sociálnych služieb a z Katolíckej strednej pedagogickej školy. „Aj keď sa tohtoročná Vianočná knižka v Košiciach
1951 na pošte vo Flensburgu-Mürwiku istý D.W. Prengel z vtedajšej vysokej školy pedagogickej. 12. decembra - Santa Claus sa ani v časoch internetu nemusí
na skúmanú problematiku a to mu pomohlo pri realizácii vedecko-výskumnej, pedagogickej a odbornej činnosti. Výsledky svojej práce publikoval v podobe odborných
Behýla Narodil sa 13. marca 1957 v Trnave. Vyštudoval pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Trnave. Členom strany Smer-SD
umení (VŠVU, 1962–1968). Po období umelca v slobodnom povolaní pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, na VŠMU a od roku 2001 učí a je
sa 3. októbra 1973, žije v Poprade. Vyštudovala pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Absolvovala viacero
celej generácie. V rok 1989 sa vrátil do Prahy a pokračoval v pedagogickej činnosti na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, kde vyučoval novodobé slovenské
členom Piaristického rádu. V tom období študoval literatúru a hudbu. Počas štúdia pedagogickej praxe sa začal zaujímať o vedu. Vystúpil z rádu, začal študovať
manažér pošty či lesníctvo a lesnícky manažment. Z pedagogickej dokumentácie, ktorú musia učitelia pripravovať, sa od