Slovenčinu


pre TASR porozprával o tom, čo ho k tomu motivuje. "Moja matka ma neučila slovenčinu, musel som sa ju naučiť na univerzite a na Slovensku. Keď sa mi narodili
veku a jednu pre školákov. V každej triede je približne desať detí. Na slovenčinu do druhého spolku chodí v súčasnosti len niekoľko menších detí do spojenej
Slováci žijú v rôznych komunitách a majú rozdielne možnosti udržiavať si slovenčinu, opisuje pre TASR Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov
krajanský spolok American Sokol Washington. Aký má na to dôvod? "Učím sa slovenčinu, pretože moja snúbenica je zo Slovenska," prezradil pre TASR Javier
učia angličtinu dvakrát či trikrát do týždňa, vedia ju neraz lepšie ako slovenčinu, ktorú sa učia päťkrát do týždňa, ale spôsobom, akoby bola ich materinským
a jeho okolí. Okrem toho, že im rozdal sladkosti, otestoval aj ich slovenčinu. Mikuláš sa s deťmi stretol na slovenskom veľvyslanectve, kde si spolu najprv
ročne? "Neviem, nerátam to a nevidím ani zmysel v takejto 'matematike'. Slovenčinu obohatí ročne toľko slov, koľko jej práve treba. Ak v istom roku
kostole. Spočiatku mali vyučovanie len pre deti, neskôr pridali aj slovenčinu pre dospelých. Učitelia dobrovoľníci učili svojich žiakov nielen jazyk samotný
deťom vo veku 12-18 rokov vrátane prípravy na maturitu zo slovenčiny. Slovenčinu učí Hricová ako prvý, čiže materinský jazyk. Učí tie deti, ktorých rodičia
a vedecké pracovisko Studia Academica Slovaca (SAS) - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho
-krát v pracovnej, vyše 100-krát v právnej, viac než 50 učili slovenčinu, 40 poskytli oblečenie či doplnky do domácnosti, ďalších podporili finančne. "Najväčším
s kodifikáciou spisovnej slovenčiny slovník zdôrazňuje aj fakt, že Štúr slovenčinu „považoval za samostatný jazyk, najbližší praslovančine“. Bola to odvážna
špeciálny vzdelávací program. V rámci neho sa azylanti budú učiť slovenčinu i slovenské reálie. "Zaujímavosťou je, že výučba nebude prebiehať v tábore
-Ste umelec aj manažér. Ktoré predmety ste v škole mali radšej? Matematiku či slovenčinu?- Som blíženec, takže sme na všetko dvaja. Ale v škole som vždy
informoval Jánošík. Len v štyroch zo 79 okresov si slovenčinu ako materinský jazyk uviedlo menej ako 50 percent obyvateľov
na verejnosti hovorili všetci trvalo bývajúci obyvatelia v 10 obciach. Slovenčinu na verejnosti používalo menej ako päť percent obyvateľov v 19 obciach
a je aktívny v organizácii Wikimedia Slovenská republika. Z jazykov ovláda slovenčinu, češtinu, esperanto, nemčinu, angličtinu, poľštinu a ruštinu. Výsledky
, že roku 1814, keď mal Škultéty vyše 75 rokov, a ovládal slovenčinu, maďarčinu, nemčinu a latinčinu, naučil sa aj po francúzsky. Ladislav Škultéty
? Bol to spev?- Asi áno, ale mala som rada humanitné predmety ako slovenčinu, literatúru, dejepis aj zemepis. Bolo to aj kvôli skvelým učiteľom. Vôbec mi
na minútu 0 zdieľaní Slovenčinu vlani učili na 23
na minútu 0 zdieľaní Slovenčinu sa k nám prídu
sústredila okolo Antona Bernoláka. Keďže Bernolák práve kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu, nahovorili Fándlyho, aby svoje dielo Dúverná zmlúva medzi mňichom
Swatého z roku 1791. "Jozef Ignác Bajza sa pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu ešte pred Antonom Bernolákom, ale neúspešne. Viedol s ním aj
osnov na základných školách. Väčší dôraz chce klásť na matematiku, prírodovedné predmety, ale aj slovenčinu. Povinný by už nemusel byť ani druhý cudzí jazyk
a kultúry, veľvyslanectvá Chorvátskej republiky, Fínska a Srbska, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca a Slovenský národný korpus. Aj
na 15. mieste (69 percent), české štatistiky však neuvádzali slovenčinu ako cudzí jazyk. Najnižšia miera znalosti cudzích jazykov u dospelej populácie
dialekt, ktorým vtipne a obratne nahrádza súčasnú hovorovú slovenčinu. K RND neodmysliteľne patrila aj obľúbená herečka
Kysúc. Narodil sa 23. augusta 1944 vo Svrčinovci. Študoval španielčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Cez konkurz
1. júna (TASR) - Pred 40 rokmi vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Síce počas štúdia začal
sa aj doma snažíme, aby deti, hociAmeričania, vedeli a poznali slovenčinu a češtinu. V biografii na vašej internetovej stránke sa možno dočítať, že ste
v Bratislave. Matematiku napísali jej deviataci priemerne na 81,1 percenta, slovenčinu na 81,2 percenta. V Trnavskom kraji boli najlepší žiaci Základnej
voľba. Rozhodla som sa, že tam chcem niekoho, kto nebude mať dokonalú slovenčinu, lebo princezná prichádza zďaleka a mala by mať v sebe niečo mierne exotické
dialekt, ktorým vtipne a obratne nahrádza súčasnú hovorovú slovenčinu. K RND neodmysliteľne patrila aj obľúbená herečka
verzie? Vysvetlenie závisí od toho, či majú ľudia radšej slovenčinu alebo matematiku. Pre slovenčinárov GUnaGU znamená parafrázu z Hviezdoslava - k ľudu
rodák, spisovateľ a scenárista Jozef Heriban (*1953) vyštudoval slovenčinu a estetickú výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Po
maturite študoval dva semestre vedecký komunizmus a sociológiu, potom slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave
Slovenské hláskoslovie). Czambel v nej nadviazal na Hattalove práce, ktorý slovenčinu porovnával s češtinou a českú gramatiku prenášal na slovenskú. Jeho výskum
, že naozaj v mnohých prípadoch v našej krajine jednoducho dieťa má už len tú slovenčinu ako ďalší jazyk. Lebo v tom domácom prostredí sa rozpráva iným jazykom
na gymnáziu v Trenčíne (1933-1940). V rokoch 1940-1944 študoval slovenčinu a germanistiku na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po
študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave slovenčinu, filozofiu a dejiny umenia. Štúdiá zavŕšil doktorátom filozofie v roku
slovo Slovákom súcim na slovo, v ktorom vehementne bránil spisovnú slovenčinu pred nechápavými i nežičlivými útočníkmi. Schôdzka v Hlbokom bola rozhodujúcim
pôvodu Ferenca Rammera. V domácom prostredí sa rozprávalo po nemecky, slovenčinu mladý Rómer vstrebával najmä počas gymnaziálnych štúdií v Trenčíne a následne
(1991). Ján Navrátil absolvoval gymnázium v Galante a potom vyštudoval slovenčinu-nemčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ
či úžitkových výrobkov. Podujatiepodnietiť u všetkých generácií záujem o slovenčinu, má ich podnietiť k poznaniu Ľudovíta Štúra, ako aj vyvrátiť
, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny zdokonaliť si slovenčinu a spoznať prírodu i pamiatky Turca a stredného Slovenska. "Cieľom projektu
dospel k tejto myšlienke, musel ako jej najhorlivejší zástanca slovenčinu predstaviť a zdôvodniť i jazykovedne. V spise Nárečja slovenskuo a potreba písaňja
krajmi. Mali veľký počet prispievateľov. Propagovali spisovnú slovenčinu, literatúru a publicistiku. Mali dobré vnútropolitické spravodajstvo, rýchlo
Štúra, ba aj text Štúrovho listu Jánovi Hollému o rozhodnutí uzákoniť spisovnú slovenčinu. Monografia je presvedčivým dôkazom toho, že Ľudovít Štúr, aj keď
dožil 75 rokov, narodil sa v Martine 7. septembra 1940. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave