aktualizovanými


maják (1985). Kniha Kráľ s gitarou (1988) je zbierkou autorských rozprávok aktualizovanými motívmi zo súčasnosti. V románe Klub Lucia (1996) zobrazil osudy
predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj pre predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra