katedru


bol umeleckým vedúcim tanečnej skupiny SĽUKu. V období 1951-1959 spoluzakladal Katedru tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, kde
ústave SAV vybavené modernými prístrojmi pre výskum geologických materiálov. Založil katedru Na UK v Bratislave sa popri pedagogickej a vedeckej práci
sa nám darilo, celkom slušne som zarábal, dokonca som sa prihlásil na katedru osvety v Stuttgarte, kde bol aj smer žurnalistika, bez problémov ma prijali a tak
kúpaliska mesto oslovilo katedru architektúry ešte vlani revitalizácii objektu plážového kúpaliska mesto oslovilo katedru architektúry ešte vlani v apríli.
by sa vybrala. Nakoniec sa okrem iných zúčastnila aj prijímačok na Katedru marketingovej komunikácie Univerzity Komenského. Spätne toto rozhodnutie považuje za
stálo takmer 58 tis. eur. Pracovisko laboratórií patrí pod Katedru ekológie a fakulta túto investíciu uhradila vďaka projektu Akcelerácia rozvoja ľudských
dlhoročný kouč Manchestru United Alex Ferguson mení futbalové trávniky za katedru. Na dlhodobej spolupráci sa dohodol s prestížnou Harvardovou univerzitou v USA
slovenský jazyk a v Bratislave jazyk nemecký - v roku 1831 nastúpil na katedru fyziky na Akadémii v Bratislave - ďalším významným pôsobiskom rodáka zo
práci venoval aj rozsiahlej organizátorskej činnosti. Založil a viedol Katedru nerastných surovín Prírodovedeckej fakulty (1952-1963), bol prodekanom Fakulty
titul profesora matematiky a prírodných vied. Na univerzite viedol katedru matematiky, fyziky a chémie a súčasne prednášal na lekárskej fakulte. Zaslúžil
druha aj spolupracovníka. O niekoľko týždňov sa fakultná rada rozhodla zachovať katedru vytvorenú pre Pierra Curie a zverila ju Marii Curie spolu s riadením
umení Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici. Viedol Katedru filmovej dramaturgie a scenáristiky na AU. Debutoval scenárom
rozvoj ochotníckeho divadla. V roku 1923 sa však opäť vrátil za univerzitnú katedru, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1930 na Filozofickej fakulte
z českého Žatca (narodil sa 6. februára 1965) v roku 1988 vyštudoval Katedru dokumentárnej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení (FAMU
Aion Petry Heleninovej a Polobábka Jasmine Elsen (Slovensko/Belgicko) prezentujú Katedru animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických
, kde sa 13. júna 1965 narodila. V roku 1987 vyštudovala Katedru etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave
školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave a súčasne v rokoch 1969-1971 viedol Katedru scénografie na pražskej Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU
. Po dvoch rokoch odišiel na VŠE, kde nastúpil ako pedagóg na Katedru organizácie a riadenia výroby. V roku 1969 odmietol vstup vojsk Varšavskej zmluvy do
jeho prednostom sa stal Vojtech Alexander. Neskôr viedol aj katedru röntgenológie na budapeštianskej univerzite. K najvýznamnejším prácam Vojtecha Alexandra
do roku 2011 žil na Slovensku. Naučil sa náš jazyk, založil Katedru nederlandistiky na Filozofickej fakulte UK, učil vysokoškolákov angličtinu, neskôr pôsobil
Profesor oslávil zisk Nobelovej ceny návratom za katedru. Privítal ho náramný potlesk Keď mu ráno
Katedre biochémie bol odborným asistentom, docentom a napokon vedúcim katedry. Katedru bol nútený opustiť z politických dôvodov v období normalizácie v 70
prevádzky a v najbližšom čase poputuje na Žilinskú univerzitu, konkrétne na katedru leteckej dopravy, fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,povedal
technickej škole (SPTŠ) v Trenčíne. V roku 1963 prešla do Nitry na Katedru fyziky vtedajšej Pedagogickej fakulty, kde pôsobila až do svojho predčasného skonu
zostať pri hokeji, mojom najobľúbenejšom športe," povedal Jánošík, ktorý vyštudoval katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty UK. Organizačne bude súčasťou PR
jeho prednostom sa stal Vojtech Alexander. Neskôr viedol aj katedru röntgenológie na budapeštianskej univerzite. K najvýznamnejším prácam Vojtecha Alexandra
dizajn a textilná tvorba v priestore. "Chceme predstaviť našu katedru ako vyvíjajúci sa celok so špecifikami jednotlivých
1995 na Ústave bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. Od roku 1995 vedie Katedru botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. Na docenta v odbore botanika sa
program a neskôr učila na Montessori školách. Rok 2011 sa stal prelomovým a katedru opustila. Dôvodom nebola nechuť ale frustrácia z rodičov. Tí sa totiž vôbec
po maturite hlásil na VŠVU v Bratislave, kde som bol prijatý na katedru sochárstva. Hľadanie pokračovalo a nakoniec som skončil architektonickú tvorbu na VŠVU