národnostnej


"Novými dokumentmiRámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre
ministerstvo školstva. Viac hodín budú mať aj žiaci na gymnáziách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. "Zvyšuje sa časová dotácia hodín predmetu jazyk
, že až postupom času sa Česi na Slovensku začali vnímať ako príslušníci národnostnej menšiny. A to aj na oficiálnej úrovni. "Keď prezident Michal Kováč v máji
Bratislava 18. februára (TASR) – V krajinách, kde majú Slováci status národnostnej menšiny, sa slovenčina môže využívať v úradnom styku aj ako vyučovací jazyk
spolku Bratislava (ČSB). Zástupcovia jedného z najstarších regionálnych združení českej národnostnej menšiny v SR ocenili ambasádorku za prínos o rozvoj česko
ďalšia stratégia, ktorej ambíciou je vyriešiť problémy občanov rómskej národnostnej menšiny na Slovensku. Autormi alternatívnej reformyčlenovia Strany
by sa umiestniť len dodatkové tabule s označením stanice alebo zastávky v jazyku národnostnej menšiny. Dodatkové tabule by sa umiestňovali jednotlivo na základe
tohtoročných národných slávností boli aj zasadania Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku
sa múzeum zameriava na históriu, národopis a dejiny kultúry maďarskej národnostnej menšiny. Rovnako na výskum a dokumentáciu interetnických vzťahov na území
podporou, a tiež s finančnou podporou Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Jeho zakladateľom a šéfredaktorom je
(okres Žiar nad Hronom). V obci kedysi žilo približne 2000 obyvateľov nemeckej národnostnej menšiny, za bývalého režimu tu však bola zakázaná výstavba a dnes
2016. Sumujúce kapitoly prinášajú podrobné informácie o činnosti Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2016 a z činnosti Ústavu pre kultúru
rokovaní tvoria stretnutia s predstaviteľmi samospráv a slovenskej národnostnej menšiny v kultúrnych a spoločenských centrách vojvodinských Slovákov v Kovačici
po novom mali dostať aj žiaci, ktorí sa chcú vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny. Dnes, ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak
Báčsky Petrovec Srďan Simič. Po ňom hovorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a predseda Matice slovenskej
lekcie spracované aj v materinskom jazyku rusínskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. Je zároveň interaktívny, takže deťom a žiakom sprostredkúva
miest a obcí sa na Slovensku používa v prípade, ak je podiel národnostnej menšiny v obci minimálne na úrovni 20 %. Obmena dopravného značenia bude podľa
A. Nagyom a s príslušníkmi maďarskej, rusínskej, ukrajinskej, nemeckej a rómskej národnostnej menšiny. Rozprávali sa o troch hlavných témach. Prvou bola
uznanie už na začiatku jej mandátu, teraz sa môžu podieľať na tvorbe národnostnej menšinovej politiky a radiť vláde. "Pokladala som za neúnosný stav, že ich
sa rozšírila na oblasť dokumentovania všetkého, čo súvisí s kultúrou rómskej národnostnej menšiny. Ambíciou pracovníkov knižnice je zasadiť tieto aktivity do
mať dve deti, ak jeden z rodičov pochádza z rodiny s jedným potomkom,príslušníkmi národnostnej menšiny alebo roľníkmi, ktorých prvým dieťaťom je dievča.
kov. Ako TASR prezradila Oľga Dašková, ktorá je zástupkyňou ruskej národnostnej menšiny vo Výbore pre ľudské práva, národnostné menšiny, rodovú rovnosť
, aby sa stal prezidentom. Prezident SR by nemal byť zástupcom len národnostnej menšiny, ale všetkých ľudí... Áno a jasne som povedal, že chcem byť
. Dodal, že mestský úrad aj doteraz podporoval používanie jazyka národnostnej menšiny a v budúcnosti urobí všetko pre to, aby dvojjazyčná komunikácia
. Súbory budú prezentovať kultúru chorvátskej, rusínskej, rómskej a ukrajinskej národnostnej menšiny. Predstavia sa súbory Čunovski bećari, Ruthenia, Ohnivé
bolo "neodvysielaním liturgie v rusínskom jazyku hrubým spôsobom porušené právo národnostnej menšiny na vysielanie vo svojom jazyku vo verejnoprávnom rozhlase
pre klubový web transferový manažér Baníka Ostrava David Balda. "Vďaka národnostnej rôznorodosti kabíny v Trenčíne je výborne vybavený jazykovo a zapadne tak
zasadala komisia posudzujúca žiadosti o dotácie pre kultúrne aktivity chorvátskej národnostnej menšiny, pričom podporila sedem projektov v celkovej výške 8064
svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej. Nehanbí sa za
stále klesá. Tento problém nie je iba náš problém, ale v slovenskej národnostnej škole v Budapešti zaplniť takúto veľkú školu so študentmi je asi trošku ťažšie
. Zmeny pri druhom cudzom jazyku sa netýkajú škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Žiakom na prvom stupni sa vracia predmet prvouka. Posilní
prejavy môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, prípadne hanobenia národu, rasy a presvedčenia
stroji," prezradil Kaliňák s tým, že v jazyku národnostnej menšiny vedie obecnú kroniku 7,7 percenta samospráv. Predseda
a šport Tibor Navracsics chce riešiť problémy týkajúce sa maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Košiciach
zánik. Ide pritom o školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj s vyučovacím jazykom slovenským. Pokuta za
minimálne počty sa nebudú uplatňovať v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ani v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Novelu predkladá
počty sa podľa novely nebudú uplatňovať v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ani v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Podľa ministerstva
aj plnoorganizované školy (so všetkými ročníkmi od 1. po 9.) s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ktorým hrozil pre nízky počet žiakov od septembra zánik
posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu, " doplnila Platznerová. Do
, maliari, sochári. Aj týmto profesiám sa venujú príslušníci rómskej národnostnej menšiny. Pre návštevníkov boli pripravené zaujímavé ukážky ich práce Foto
, maliari, sochári. Aj týmto profesiám sa venujú príslušníci rómskej národnostnej menšiny. Pre návštevníkov boli pripravené zaujímavé ukážky ich práce. Foto
a odstraňujú znevýhodnenia z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu, príslušnosti národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo pohlavia, veku alebo
. Prezident SR zavítal i do Nadlaku, kde sa stretol s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Počas návštevy ho sprevádzal štátny tajomník MZV SR Jozef
15 komisií – pre každú národnostnú menšinu jedna, s výnimkou maďarskej národnostnej menšiny, pre ktorú zasadnú komisie dve. Pätnásta komisia bude posudzovať
rezortu Karolíny Duckej sa opatrenie dotkne staníc v obciach, kde sa k národnostnej menšine hlási najmenej 20 % obyvateľov. "Týkať sa to bude všetkých jazykov
sa prihlásilo v kraji 801 žiakov. V piatok 17. marca bude na národnostnej Spojenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, ako na
voľnočasových aktivít, ako i plnohodnotný život z hľadiska príslušnosti národnostnej menšine“ , uzavrel pre TASR predseda Chorvátskeho kultúrneho zväzu
Košiceznáme ako mesto tolerancie a dialógu.mestom národnostnej rozmanitosti jeho obyvateľov a ich vzájomnej náboženskej znášanlivosti. Práve v Košiciach
aj v prípade členov správnej rady. Tá má mať 15 členov, po jednom zástupcovi každej národnostnej menšiny a ďalších dvoch vymenuje minister a riaditeľ fondu.
národnostných menšín. Slovensko podľa neho pozorne sleduje situáciu slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. "A to obzvlášť vo vzťahu k otázkam v oblasti