povinný


. "Ak počas roka 2014, dedič ako nový vlastník nehnuteľnosti je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie na zdaňovacie obdobie roku 2015 najneskôr do
o situácii vlastníka pozemku, ktorým je obyčajne obec, a ten je povinný označiť vodnú plochu zákazom kúpania," poznamenala hovorkyňa ÚVZ. Okrem toho úrad
potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie. Rovnako je povinný zamestnanec podať daňové priznanie aj v prípade, ak
či už preto, že zamestnávateľ mu neurčí jej čerpanie, alebo ochorie, zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho roka
jeho slov prináša flexibilitu, ktorú chceli učitelia mať. Angličtina bude povinný jazyk od tretieho ročníka. Od siedmeho ročníka pribudne druhý jazyk, ten
však na príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa je predmetom dane
odkvape cencúle, vlastník alebo správca alebo užívateľ takejto nehnuteľnosti je povinný vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozili život
. Doklady o platbách sa k podanému daňovému priznaniu neprikladajú. "Majiteľ je však povinný predložiť ich daňovej kontrole, alebo, ak by ho na to daňový úrad
Monika Berežňáková, mzdová metodička spoločnosti Accace. Hosťujúci zamestnávateľ je povinný Inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti predložiť príslušné
tiež v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Poberateľ nemocenského je následne povinný sám oznámiť túto zmenu pobočke Sociálnej poisťovne. Adresu nového
zahrnuté v operačnom pláne, sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Na spoplatnených
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je daňovník povinný podať, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu
v právnom predpise, ak je povinnosť ustanovená slovesom bez použitia slova povinný.“ Prezident to vo vzťahu k iným ustanoveniam zákona považuje za zmätočné
Renáta Minová Bratislava 9. marca (TASR)Podnikatelia sú zo zákona povinní vydať zákazníkovi pri predaji tovaru alebo služby bloček z registračnej
musieť mať podľa návrhu základné imanie minimálne 100 tisíc eur a bude povinný preukázať pôvod tohto imania a finančných zdrojov, z ktorých sa budú poskytovať
tlačive. Prijímateľ dotácie je tiež povinný označiť účtovné doklady, ktoré sa týkajú prípade nevyčerpania dotácie je klub povinný vrátiť zostatok na účet mesta
čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca
obce a mestá určia aj termín, dokedy treba daň zaplatiť. "Daňovník je povinný priznanie k dani z nehnuteľností podať napríklad vtedy, ak sa počas roka 2014
údaje. Zákon č. 224/2006 Z.z. v § 2 ods. 2 stanovuje, že  „Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na
z prenájmu všetkých nehnuteľnostívyššie ako 500 eur, prenajímateľ je povinný podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb," upozornila daňová
neodpracuje celý kalendárny rok - na 19 dní dovolenky. Znamená to, že je povinný vrátiť náhradu mzdy za 6 dní dovolenky, ktorévyčerpal. Ak by zamestnanec
zmenu sumy dôchodku zo zahraničia napríklad z dôvodu pravidelnej valorizácie,povinní oznámiť poisťovni, a to v lehote do ôsmich dní. Ak dôchodca neoznámi
- Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni je povinný jeho zamestnávateľ. Zamestnávateľ je taktiež povinný vykazovať skutočný vymeriavací základ zamestnanca
Žilina. Pripomenul, že podľa všeobecne záväzného nariadeniapovinní zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam zabezpečiť vlastníci, správcovia
Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, zamestnávateľ je povinný postúpiť príslušnej pobočke II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
budúci rok. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, v súčasnosti je
aj limit 5000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít. Od tohto opatrenia si rezort financií
sa uvedenia dreva a výrobkov na vnútorný trh. Obchodník bude povinný pri predaji dreva a výrobkov uchovávať doklady preukazujúce ich nadobudnutie a oprávnenie
ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom. Ak je teplota
médií. Vďaka poslednej novelenovinári a iní poskytovatelia informácií nebudú povinní odhaľovať svoje zdroje a štátny dozorný orgán nebude riešiť prípady
bude mať taký štátny majetok, o ktorom to potvrdí súd. Najprv však musí povinný štátny orgán označiť, že takýto štátny majetok nevyhnutne potrebuje na plnenie
obligatórne nariadiť pojednávanie v prípade, ak povinný subjekt, to znamená nielen štát, ale ktorýkoľvek povinný subjekt (exekvovaný dlžníkpozn. redakcie
príspevku chce ministerstvo hospodárstva zamedziť tým, že žiadateľ bude povinný dosiahnuť tzv. čistý nárast zamestnanosti. "Na základe výsledkov
na post generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Predseda NR SR Pavol Paška je povinný zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu do siedmich dní od podania návrhu
čínskej provincii Kuang-tung na juhu krajiny. Podľa nového zákonaČíňania povinní zbierať výkaly po svojich miláčikoch, inak ich čaká pokuta približne 59 eur
a povinností cestujúcich a dopravcu. Pri obsluhe zastávok „Na znamenie“ bude vodič povinný zastaviť na zastávke vždy, keď na nej stojí cestujúci. Povinnosť
pôvodu, kríženca, mačky či fretky je povinný dať svoje zviera začipovať, inak mu pôvodu, kríženca, mačky či fretky je povinný dať svoje zviera do 30. septembra
je potrebné uchovávať päť rokov," povedala Macíková. Obchodníci však nie sú povinní od 1.januára 2014 viesť novú knihu pokladnice. "Môžu naďalej používať
Predávajúci bude povinný uvádzať presný 27. novembra (TASR) - Predávajúci by mal byť povinný uvádzať v komunikácii so spotrebiteľom presný údaj o maximálnej
, či by to bolo pre štát výhodné. "Zopakujem, že rozhoduje zadaný povinný grafikon, ktorý reprezentuje konkrétny objem vlakových kilometrov za rok," uzavrel
Višváder, zamestnávateľ bude však aj po 30. júni tohto roka naďalej povinný uvádzať deň určený na výplatu príjmov, ktorévymeriavacím základom zamestnanca
práce popri dávke poberajú aj príspevok, v takom prípadepovinní odpracovať si raz toľko, teda 64 hodín mesačne. Bratislava
," skonštatoval úrad na základe overenia výpočtov. Slovak Telekom je povinný vypočítať ceny podľa metodiky stanovenej regulačným úradom. Výpočet predkladá
alebo odhlasovaní dohodára, akésadzby poistného, v akých lehotáchpovinní zaplatiť poistné, či aké tlačivá je potrebné vyplniť. Zamestnávateľ sa
výnimkou na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť ich na tlačive Registračný list FO na účely úrazového
zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne, ak je
zákonom stanovenú hranicu 17 eur za jeden darovaný kus tovaru, nie je povinný z takejto dodávky odviesť daň do štátneho rozpočtu. Podľa zákona o DPH je však
, ktorá bude vykonávať dohľad nad dodržaním zákonných povinností. Zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť podnety od zamestnancov najneskôr do 90 dní od
zatiaľ dotknú žiakov 1. a 5. ročníka. Prvým cudzím jazykom zostáva anglický jazyk. Povinný bude od 3. ročníka. Druhý cudzí jazyk bude škola povinná ponúknuť
nehnuteľnosti zvýši," uvádza sa v návrhu zákona. Veritelia majú byť povinní na účely poskytovania úverov na bývanie a posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať