vyučovací


, že na Základnej škole Tupolevova skrátili od 19. júna vyučovacie hodiny aj prestávky. Vyučovacie hodiny trvajú 40 minút. Zároveň škola zabezpečila pitný režim
sme si, kde všade sa študenti budú učiť tak, aby im to nenarušilo vyučovací proces. Ja som zodpovedný zato, aby sa jednak síce dodržala zmluva, ale  hlavne
stupňovaný štrajk 13. septembra bude výstražný a nie je cieľom priveľmi narušiť vyučovací proces. "Každý hlas, ktorý sa ozve za nápravu nesprávnych pomerov, je
majú i terapeutickú izbu Do viacerých projektov, ktoré majú obohacovať vyučovací proces a viesť deti i k rozvíjaniu svojich zručností, sa zapája Spojená
vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. Znamená to, že vyučovacie hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov sú v cudzom jazyku. ŠPÚ začal pred
stredoškolákov. " Máme stanovený rozvrh hodín. Denne sa učia jednu až tri vyučovacie hodiny. S tým, že gro sú hlavné predmetymatematika a slovenský jazyk
materiálno-technického vybavenia odborných učební. Mal by sa napríklad zefektívniť vyučovací proces prírodovedných predmetov, ako je fyzika, chémia či biológia
0 zdieľaní Fínsko ruší vo všetkých školách vyučovacie predmety. Deti sa tak naučia
V pondeloknamiesto dvojsmenného učenia čaká na gymnazistov plnohodnotný vyučovací proces so 45 minútovými hodinami a obedom v školskej jedálni.Proces
ich počúvam, oni sa pýtajú a robia experimenty. Keď som prvýkrát začal takto viesť vyučovacie hodiny, na konci roka som požiadal deti, aby napísali, čo sa im na
vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk. Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky
s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk," informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
predmet. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenčinou a cudzím jazykom k povinným predmetom. Podľa
sa môžu tešiť Realizáciou tohto projektu sa skvalitní vyučovací proces odborných predmetov, pričom budú efektívne skĺbené tradičné
, na športoviskách, je ideálny na registráciu na golfové turnaje, jazykové kurzy či vyučovacie predmety a dá sa využívať aj v zdravotníckych zariadeniach
anglického jazyka a taktiež budú mať hráči nad rámec individuálnych plánov zabezpečené vyučovacie hodiny slovenského jazyka a matematiky," dodal Sýkora.
povinnú prax piatimôsmim študentom. "Firma ďalej poskytla bezplatne vyučovací softvér a zaškolila potrebný počet učiteľov. V rámci možností sa snaží
obyčajného kurzu, ktorý mal trvať tri týždne sa napokon stal normálny vyučovací predmet, z ktorého deti robili aj skúšku," priblížila. Miestni žiaci si tak
ministerstvo školstva v roku 2014 zabezpečiť najmä nové reformné učebnice pre vyučovacie predmety ako napr. informatická či etická výchova, uviedol pre agentúru
Ako prvý napíšu stredoškoláci test a slohovú prácu zo slovenčiny, nasledujú cudzie jazyky, matematika a vyučovacie jazyky - maďarčina a ukrajinčina
Deti sa sokoliarstvu venovali najmä formou krúžku,neskôr vznikol ako vyučovací predmet, ktorý za ten čas prešiel určitou reformou. Základnú školu navštevuje
tejto sumy sa nakúpia stoly, stoličky, postieľky, ale aj hračky a vyučovacie pomôcky," uviedla predsedníčka miestnej komisie pre školstvo a vzdelávanie Andrea
vyučovacej hodiny daného predmetu. "Takže škola nemusí výrazne prispôsobiť svoj vyučovací proces nášmu testovaniu, ale naopak, ak má napríklad hodinu fyziky
. Podľa Kanovskej priemerná úspešnosť žiakov v e-testovaniach v oboch predmetoch, vyučovací jazyk a matematika, bola porovnateľná s výsledkami národných meraní
rámec, ale bez toho, aby sa školy dohodli s firmami a upravili vyučovací proces, to nepôjde. "Je to kombinácia zmeny myslenia, iniciatívneho správania
budú vychádzať z potrieb, možností a individuálneho tempa študentov. Ďalej skvalitniť vyučovací proces na stredných a vysokých školách, sprístupniť nové metódy
dokázali vzdelávať žiakov z rôzneho typu prostredia a tí nestratili záujem vyučovací proces. Na druhej strane je podľa ministra dôležité zlepšiť spoluprácu
ako vzdelávanie. S deťmi sa budú hrať a každý učiteľ si môže prispôsobiť vyučovací deň podľa seba. "Bude prebiehať riadne vyučovanie, len učitelia sa budú na
zo Základnej školy pre žiakov trpiacich autizmom. Vďaka nej sa skvalitní vyučovací proces, nakúpia nové potreby na vybavenie učebne fyziky, chémie i biológie
v Rakúsku, musí byť prihlásené k pobytu priamo v Kittsee. Vyučovací jazyk v materskej škole je nemecký. "V škôlke máme
v školepriateľské. Pre TASR to povedala starostka Gabriele Nabingerová. „Hlavný vyučovací jazyk je nemčina, druhý jazyk, ktorý sa tu vyučuje, je angličtina
Vodný hrad. Objekt sa nachádza v ich areáli. Výskumné práce nenarušia vyučovací proces. Predseda PSK Peter Chudík informoval, že sa pravdepodobne táto plocha
mnohé výskumy v oblasti životného prostredia a pedagogiky, najmä nové vyučovacie programy pre žiakov. Jeden z najznámejších amerických politikov sa narodil
za semester, čo vychádza zhruba každé dva týždne. Jedno stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny. Program pohyb a zdravie a práca s PC má stretnutia rozvrhnuté na
1107 žiakov maturovať z jedného predmetu a 113 maturantov si zopakuje dva vyučovacie predmety. Najviac maturantov - 498 žiakov stredných odborných škôl bude
Maximiliána Petzvala. " Mať takéto ihrisko je v súčasnosti nevyhnutné nielen pre vyučovací proces na základných školách, kde sa vyučuje dopravná výchova, ale
učiteľov z vyše 150 škôl. Na niektorých školách sa tak dnes neučilo dve vyučovacie hodiny. Na Slovensku je približne 6590 škôl všetkých druhov a viac ako 71
a čisté vedy. Po neočakávanej správe sa jedného dňa jeho vyučovací deň stal veľkou oslavou najvýznamnejšieho dňa v jeho profesionálnom živote. Nečakaný
zhodnotiť vedomostnú úroveň žiakov a v nadväznosti na to skvalitňovať vyučovacie hodiny a zvyšovať úroveň vedomostí a zručností žiakov," uvádza ministerstvo
meste. „Moderná podlaha na pružnom rošte skvalitní vyučovací proces telesnej výchovy a mimoškolských športových aktivít na
- z učebných osnov chcú odstrániť vyučovacie predmety. Ilustračné foto Foto
školu. V roku 1961 sa na verejnom zhromaždení občania rozhodli zmeniť vyučovací jazyk ukrajinský na jazyk slovenský. "V rokoch 1962-1963 navštevovalo školu
, získali cenné skúsenosti na mnohých podujatiach. "Ukázalo sa, že vyučovací predmet cvičná firma v našej obchodnej akadémii je skutočne vynikajúcim prepojením
škole pre žiakov s autizmom. Deťom trpiacich poruchou vývinu sa skvalitnil vyučovací proces kúpou nového vybavenia učební fyziky, chémie a biológie. Predalo sa
telocvičňu čaká od vybudovania školy, žiaci doteraz cvičia na chodbách, čo narúša vyučovací proces. Vyše 50 rokov má aj pripravený pozemok na jej výstavbu vedľa
telocvičňu čaká od vybudovania školy, žiaci doteraz cvičia na chodbách, čo narúša vyučovací proces. Vyše 50 rokov má aj pripravený pozemok na jej výstavbu vedľa
diela a navrhované reformy vtedajšieho školstva. Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny. Rozdelil čas v škole na prácu a odpočinok, zaviedol do života
sa od ostatných stredných škôl, priniesť do vyučovania inovácie a zatraktívniť vyučovací proces. Predmet včelárstvov škole dlhodobú tradíciu. Podľa slov
vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov a otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk. "Najmä z ekonomických dôvodov to pre väčšinu obcí nie je možné
dosiahnu 633.000 eur. "Snahou vedenia mesta je zlepšiť vyučovacie podmienky detí a prilákať ich k pohybu prostredníctvom vybudovania moderného športoviska